gramarye
اين وبلاگ در رابطه با آموزش دستور زبان انگلیسی تنظیم شد ه است
 

Have a great day,

 

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

Enjoy  Family and Friends


 

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com


[ یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392 ] [ 18:33 ] [ mehran nouri ]

Few

کلمه یFew (کم، اندک، کمی) همیشه با اسمهای قابل شمارش بکار برده می شوند و عدم یا نبودن چیزی یا شخص را رسانده و همیشه با اسم جمع و فعل جمع همراه است و معنی جمله همیشه میل به منفی دارد.

There were Few children in the garden.

جمع                    جمع

 (چند تا) a few

 با اسمهای قابل شمارش و با فعل جمع بکار می رود و وجود چند چیز را می رساند (مثبت) حتی به تعداد کم

 He has a Few friends in this city 


Little (کم، اندک، کوچک)

همیشه با اسمهای غیر قابل شمارش همراه است و با اسم و فعل مفرد بکار می رود و عدم وجود چیزی را می رساند و معنی جملات با Little همیشه میل بطرف منفی دارد.

- There is little water in the river.

مفرد         مفرد

   

A little (کمی)

با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفرد بکار رفته و وجود مقدار چیزی را می رساند (مثبت) حتی اگر به مقدار کم باشد.

- He has a little money in his wallet.

تبصره:

هنگامیکه جواب سوالی با (yes) شروع شود در آن جمله از (a Few) و (a Little) استفاده می کنند و وقتی جواب با کلمه ی (not) شروع شود از (Few) و (Little) استفاده می شود، البته اگر در جمله ای از (only) استفاده شود باید از صفات مثبت  (a few) و (a little) استفاده کرد.ادامه مطلب
[ جمعه دوم مهر 1389 ] [ 11:21 ] [ mehran nouri ]
زمان آینده


فاعل+shall/will+فعل مصدر بدون to+ مفعول

 

این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.

این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.


طرز منفی و سوالی کردن زمان آینده


برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not قبل از shall و will گذاشته می شود.


زمان آینده استمراری 
این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

At this time, tomorrow, next month, next week

و یا همراه با کلماتی مثل: if- wish همراه زمان حال ساده می آید.
طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.
I will be going -


منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.

[ پنجشنبه یکم مهر 1389 ] [ 12:15 ] [ mehran nouri ]

گذشته ساده
ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل

نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود داشته باشد.
I went to the mosque last night.-

طرز ساختن گذشته ساده

اگر به آخر افعال با قاعده d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.


طرز منفی و سوالی کردن گذشته ساده

برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .

ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن did را قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did not را بعد از فاعل می آوریم.


زمان گذشته استمراری


مفعول+Ing +فعل+Was/were+فاعل

این زمان به ما نشان می دهد که کاری در موقع وقوع عمل دیگری در حال انجام بوده، پس می توان نتیجه گرفت که گذشته استمراری معمولاً به تنهایی به کار نمی رود و همیشه با یک گذشته ساده بیان می شود.
He saw us as we were coming down the hill.


طرز شناختن گذشته استمراری
در جملاتی که در آن گذشته استمراری بکار رفته است معمولاً یک زمان گذشته ساده همزمان با آن وجود دارد البته با کلمات ربطی مثل:

just as
while
when
as


تذکر:
بعضی افعال ممتد مثل: shine, rain, drive, live, بهتراست به صورت گذشته استمراری بیان شوند.


طرز ساختن گذشته استمراری

این زمان به کمک گذشته ساده فعل to be همراه با شکل ing فعل اصلی ساخته می شود.
I was working
طرز منفی سوالی کردن گذشته استمراری

برای سوالی کردن افعال کمکی was ویا wereرا در اول جمله آورده و برای منفی کردن کلمه notرا بعد از افعال کمکی was ویا wereآورده.


زمان گذشته کامل استمراری
فاعل +had+been+ing+ادامه جمله

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و تا آن زمان ادامه داشته است.


طرز شناختن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید است با این تفاوت که افعال در حالت استمراری می باشند و گاهی زمان انجام کار نیز ذکر می شود.
She had been teaching for a year before she went to Tehran.


طرز ساختن گذشته کامل استمراری

این زمان را به کمک ماضی بعید فعل بودن (had been) همراه با شکلing (استمراری) هر فعلی ساخته می شود .
I had been working.

طرز منفی سوالی کردن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید منفی و سوالی می شود.
یعنی، برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.

زمان گذشته کامل(ماضی بعید)

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+...+گذشته ساده

ماضی بعید نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.

ماضی بعید به تنهایی در جمله به کار نمی رود و همیشه آن را با یک گذشته ساده بیان می کنند.

طرز شناختن ماضی بعید

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after
بیان می شوند.
Hassan had left as soon as we came here.


طرز ساختن ماضی بعید

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.
I had gone.
She had gone.

طرز منفی سوالی کردن ماضی بعید

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.[ پنجشنبه یکم مهر 1389 ] [ 12:0 ] [ mehran nouri ]

۱-
زمان حال ساده

simple present

در زبان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:

الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود every week , every day و ... به کار می رود.

ب: اگر یکی از قید های تکرار ذیل در جمله ای وجود داشته باشد فعل آن جمله زمان حال ساده است.

Always

Often

Usually

Never

Sometimesج- اگر جمله ای بیان کننده حقیقت یا عادتی باشد زمان حال ساده است.
- The earth moves round the sun.

طرز ساختن زمان حال ساده:

حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.


طرز منفی و سوالی کردن حال ساده

اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی اگر جمله فعل معین نداشت برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد کلمه does را قبل از فعل آورده و برای منفی کردن don't را قبل از فعل اصلی و doesn't را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه doesn't و یا does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es فعل اصلی حذف می شود.

I go
I don't go
Do I go?

سوالی منفی
he goes
he does not go
does he go?

سوالی منفی


مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،


۱-I like my natural science teach very much.

2-you can speek with your teacher
[ پنجشنبه یکم مهر 1389 ] [ 11:51 ] [ mehran nouri ]

دستور عمومی زبان انگلیسی

موارد مورد بحث ما در این وبلاگ

قسمت اول

1 اسم
2
ضمایر شخصی
3
حالات اسم
4
صفات ملکی
5
ضمایر انعکاسی
6
ضمایر اشاره
7
8 حرف تعریف نامعین A,AN


جمع بستن اسمها
9
فعل
10
افعال معین
11
سوالات کوتاه ضمیمه TAG QUESTION

12  
ترکیب دو فعل بوسله   TOO,VERY    درحالت قید
13
ترکیب دو جمله بوسیله OR,EITHER,NOR,NEITHER
14
جلو گیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی
15
طریقه بکار بردن کلمات استفهامی QUESTION WORLDS

16
حالت اضافه (حالت ملکی)و انواع(S)
17
مقایسه صفات
18


 

قید        


           

دوستان عزیز با توجه به موارد ذکر شده حالا سعی می کنیم به طور جداگانه
هر مورد را با هم مرور مکنیم

اسم


(noun)
اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن شخص مکان و یا چیزی بکار برده می‌شود.

باغ = garden
میز تحریر = desk
دختر = girl
پسر = boy
مداد = pencil

انواع اسم

۱ - اسم عام
(common noun)
اسمی که در میان اشخاص – مکان ها ویا اشیاء- عمومیت داشته باشد.

۲ - اسم خاص
(proper noun)
اسمی که نام مخصوص یک شخص- چیز ویا مکان معینی باشد.

Ali - Iran - Big Ben

3 - اسم معنی 
(abstract noun) 
اسمی که بخودی خود وجود ندارد و وجودش در اشخاص و یا اشیاء دیگر احسا س می‌شود.

درد = pain
سرعت = speed
ثروت = wealth
سلامتی = health 

۴ - اسم جمع
(collective noun)
اسمی است که در صورت مفرد، ولی در معنی بر گروه و دسته ای دلالت می‌کند. 

تیم = team
دسته = class
نیروی دریایی = navy
ارتش = army
کتابخانه = library
ضمایر شخصی
الف- ضمایر شخصی فاعلی
ب- ضمایر شخصی مفعولی

الف- ضمایر شخصی فاعلی: بجای فاعل در جمله قرار می گیرند.

مفرد :

I – You –He – She – It

جمع:

We – You - They


ب- ضمایر شخصی مفعولی: بجای مفعول در جمله قرار می گیرند.

مفرد:
Me – you – him – her –it

جمع:
Us – you them

حالات اسم


۱-حالات فاعلی nominative case: زمانی است که اسم فاعل جمله باشند. تذکر:کلمه ی (Belong) بعد از فاعل و قبل از فعل آمده و بعد از (Belong)همیشه (to) آورده و سپس یک ضمیر شخصی مفعولی متناسب با فاعل جمله.

 

The man opened the door.


2-حالات مفعولی accusative case:وآن هنگامی است که اسم مفعول یک فعل متعدی باشد.
He asked the man a question.

 

 

-۳حالات اضافه اسم : possessive case اسم موقعی در حالت اضافه است که چیزی یا کسی به آن متعلق باشد و یا به او نسبت داده شود .

Hassan's book is on the table.

 

اسمهائیکه بحرف (s) ختم شده و یا جمع می باشند مثل boys با (') آنرا بحالت اضافه در می آورند.

 

boy's book

 

عبارات زیر را بحالت اضافه اسم در آورید:

 

۱- The clothes of boys. ……. boy s' clothes

2- The club of the woman. …… Woman's club
3- The house of Ali and Hassan. …. Ali and Hassan's house
4- The hats of Ladies. …… Ladies' hats
5- The typist of Ali. ……. Ali's typist


صفات ملکی:
صفاتی هستند که چیزی یا شخصی را به شخص یا چیزی نسبت می دهند و همیشه باید با اسم بکار برده شوند.

مفرد:
(Its – his – her – your – my)
جمع:
(Their – your – our)


ضمایر انعکاسی
 در جای مفعول در جمله می آید و نشان می دهد که مفعول جمله خود فاعل می باشد(shot گذشته shoot است).

- The man shot himself.


Myself ~ Ourselves
Yourself ~ Yourselves
Himself ~ Herself ~ Itself ~ Themselves

ضمایر اشاره:
مانند ( These – That – This ) که هم ضمیر و هم صفت اشاره هستند که اگر به تنهایی بکار روند ضمیر و اگر با اسم همراه باشند، صفت می باشند.


This book is mine.- صفت
- ضمیر This is what I said.

تذکر۱:
بعد از فعل متعدی و حرف اضافه ضمیر مفعولی ذکر می شود و نه فاعلی

تذکر۲:
در جملات مقایسه ای که معمولاً با کلمه (than) همراه هستند ضمایر فاعلی بعد از (than) ذکر می شود، البته اگر مقایسه با فاعل باشد.

در مکالمه از ضمیر مفعولی برای مقایسه استفاده می شود که از لحاظ گرامری غلط است اما بین خود انگلیسی زبانان اینگونه کاربردها عادی می باشند.

حرف تعریف نامعین a و an
حروف تعریف نامعینی می باشند که در جلوی اسمهای عام قابل شمارش که معین و مشخص نباشند قرار داده می شوند. .

A book - an apple

فرق بین (a) و (an)

اسمهایی که حرف اول آنها حروف بی صدا باشد (a) و اگر از حروف صدادار باشد (an) بکار برده می شود.

تذکر:
حروف با صدا عبارتند از : a – e – I – o – u

A pen - an egg – an idea – an orange


اسمهائیکه با (h) ساکن شروع شوند (an) می گیرند.
An hour – an honor

مگر اینکه (h) تلفظ شود.

A house – a half

تبصره ۲:
اسمهایی که با صدای (u) و یا حرف صداداری که صدای (u) می دهد با حرف تعریف نا معین (a) نوشته می شود.
A European – a union – a university

تبصره ۳:
حرف تعریف نا معین (a) و (an) با اسامی جمع بکار نمی روند.
[ چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 ] [ 16:27 ] [ mehran nouri ]

جمع بستن اسمها

اسمها با حرف (S)جمع بسته می شوند ولی اگر کلمه ای به حروف (f-t-k-p)ختم شود در تلفظ (s)آخر را با صدای (س)بیان می کنند ولی اگر به حروف دیگری ختم شوند (s)آخر صدای (z)میدهد.
صدای(س)a books – cats
صدای(ز)boys – girls


الف- اسم هایی که به حروف (x- ch- sh- s - ) ختم شوند با(es)جمع بسته میشوند .

Dresses - bushes – churches - boxes

ب- اسم هایی که به (y)ختم شوند و قبل از آن حرف صدادار باشد با (s)جمع بسته می شود .ولی اگر حرف ما قبل از (y)بی صدا باشد (y)تبدیل به (i) شد و(esمی گیرد.

City==>cities ولی boy==>boys
ج-اسم هایی که به (fe) و یا (f) ختم شوند در صورت جمع (f) و یا (ef) تبدیل (ves) می شوند.
Thief==>thieves و wife==>wives
د-بعضی اسامی در انگلیسی جمع یا مفرد شان یکی است.


گوسفند= sheep
گوزن=dear

ذ-بعضی از اسمها فقط در حالت جمع وجود دارند.
Pyjams – trousers –scissors
ر- بعضی از اسامی از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند.
Man==>men
Ox==>oxen

ی- بعضی ازاسم ها که به (o) ختم می شوند در جمع(es)و بعضی فقط (s)می گیرند.

Hero==> heroes ولی

فعل: verb
کلمه ایست که بر انجام کاری یا داشتن حالتی دلالت می کند فعل بر دو نوع است ،

۱-لازم

۲-متعدی

۱- فعل لازم :فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد وبدون مفعول معنی جمله کا مل است و کلمه ای که بعد از فعل می آید متمم نامیده می شود .


I go to school.
2-فعل متعدی: که بدون مفعول معنی جمله کا مل نشود.
The cat caught the mouse

طرز بکار بردن مفعول با متعدی

مفعول بر دو نوع است:

۱-مفعول بی واسطه direct object ،

۲-مفعول با واسطه indirect object

الف- هر گاه مفعول با واسطه بعد از فعل متعدی آید به حرف اضافه احتیاج نیست .
مفعول با واسطه + حرف اضافه+ مفعول بی واسطه+ فعل متعدی


ب- هر گاه مفعول با واسطه بعد از مفعول بی واسطه قرار گیرد ما بین دو مفعول حرف اضافه مناسبی احتیاج است .

۱/ مفعول بی واسطه + مفعول با واسطه + فعل متعدی
He gave me a book.He gave a book to me.
I send her some flowers.
بی واسطه   باواسطه

اگر مفعول با واسطه ضمیر و یا یک کلمه ی کوچک باشد آنرا بعد از فعل متعدی بیان می کنند.

ولی اگر مفعول با واسطه چند کلمه ویا کلمه ی طولانی باشد آنرا بعد از مفعول بی واسطه بیان می کنند.
He will give the book to who ever wants it
افعال معین

طرز بکار بردن این افعال در جملات با سایر افعال دیگر فرق دارد که اغلب این افعال ناقص می باشد به این صورت که تمام قسمتهای یک فعل معمولی را ندارند و اغلب این افعال را افعال مخصوص هم مینامند. البته تمام این افعال معین با کلمه ی (not) منفی می شوند و اگرقبل از فاعل ذکر کنیم جمله بصورت سوالی در می آید.

حال ساده فعلam –is –are
گذشته ساده was- were
سوالات کوتاه ضمیمه:Tag Ending -Taq Question

در هر جمله اگر جوابی خواسته باشند اگر جمله مثبت باشد یا منفی سوالی جواب داده و اگر جمله منفی باشد با مثبت سوالی جواب داده.تذکر۱:در جملاتی که افعال کمکی دارند برای جمله مثبت ،همان فعل کمکی رابا (not) آورده وسپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده ولی اگر جمله منفی باشد ،فعل کمکی را آورده و سپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده .

تذکر۲:اگر جمله فعل کمکی نداشته باشد برای جملات گذشته از (did) برای جواب یک جمله ی منفی واز (did not) برای جواب جملات مثبت استفاده کرده و سپس فاعل جمله را بیان کرده.

تذکر۳:از (does) برای جملات حال سوم شخص مثبت استفاده کرده و برای سایر ضمایر شخصی از (do) و(donot) استفاده می شود.[ چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 ] [ 16:25 ] [ mehran nouri ]
ترکیب دو فعل بوسیله (too) و یا (very) (در حالت قید)

کلمه ی (too) (به معنی زیاد) نشانه مقدار یا میزان زیاد است که قبل از یک صفت ساده و یا یک قید ساده ذکر می شود و بعد از آن یک عبارت مصدری قرار می گیرد که معمولاً کلمه (too) قبل از هر صفت و قید ساده معنی منفی به جمله می دهد.

برای ترکیب یک جمله منفی به مثبت از too استفاده می کنیم.
- It is too hot for me to go out.

ولی کلمه ی (very) (به معنی زیاد) نشانه ی مقدار یا میزان بسیار زیاد دست که قبل از صفات و قید های ساده ذکر شده که معمولاً بعد از آن عبارت مصدری ذکر نمی شود و هم چنین معنی مثبت به جمله می دهد، برای ترکیب دو جمله مثبت از very استفاده می شود.
- It is very cold but we can go out.

تذکر ۱:
برای ترکیب یک جمله مثبت به یک جمله منفی با کلمه ی (too) ابتدا فاعل و فعل جمله مثبت را نوشته سپس کلمه (too) را قبل از صفت ذکر کرده و بعد مصدر با (to) جمله دوم را نوشته.

تذکر ۲:
برای تر کیب دو جمله مثبت با (very) ابتدا فاعل و فعل جمله اول را نوشته و سپس (very) را قبل از صفت بیان کرده.

ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)

 

جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات or، either و یا nor،  neither به هم ربط داده یا ترکیب شوند، بدین ترتیب که قسمتهای مشترک در هر دو جمله را ابتدا نوشته و سپس کلمه ی either و سپس ادامه جمله اول را نوشته و قسمت مشترک در جمله دوم را حذف کرده و کلمه or را آورده و بعد جمله دوم را نوشته البته برای هر دو جمله مثبت و انجام کار مثبت در دو جمله از کلمات or و either و برای انجام ندادن هیچ کدام از دو جمله و به عبارتی برای ترکیب دو جمله منفی (در عمل) از کلمات nor و neither استفاده کرد.

 


either this or that  
you can either pay now or later  
either come to the capital as servant / or prepare for war

 

 

 

I could neither laugh nor cry  
he neither smokes nor drinks  
neither here nor there USAGE

Either … or and neither … nor are usually followed by a plural pronoun and plural verb, except in formal writing: If either David or Janet come, they will want a drink. In formal English this would be: If either David or Janet comes, he or she will want a drink.


تذکر مهم:


اگر بعد از neither، nor ، either ، or فاعل مفرد بکار رود همیشه فعل آن جمله به صورت مفرد خواهد بود و اگر فاعل جمع باشد فعل آن فعل آن بصورت جمع خواهد بود.

جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی

گاهی جمله ای بیان می شود و شخص دیگر می گوید مثلاً "فلانی هم همینطور" برای بیان "فلانی هم همینطور" در زبان انگلیسی اگر جمله اصلی منفی باشد بعد از (neither)، مثبت فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد، بعد از (so) همان فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی فعل کمکی نداشته باشد چنانچه زمان حال ساده باشد از (so do) و اگر زمان گذشته باشد از (so did) استفاده می شود.
بطور کلی (neither) وقتی اضافه می شود که جمله اصلی منفی باشد و (so) وقتی بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد و عکس مطالب فوق صحیح است.

تمرین:
She is going to the mosque and ….


a- neither am I.
b- so I am.
c- so am I.
d- so do I

یادآوری:
در زبان انگلیسی بطریق دیگری نیز می توان رابطه ی "فلانی هم همینطور" را نوشت.
اگر جمله اصلی منفی باشد می توان بعد از همان منفی فعل کمکی either به کار برد و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد بعد از فعل کمکی too بکار می رود و برای زمان حال do too و اگر زمان گذشته باشد از did too استفاده می شود.

بطور کلی either وقتی در جمله بکار می رود که جمله اصلی منفی باشد و too وقتی در آخر جمله بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد.

تمرین:
You will not enjoy and my son….

a- does either.
b- doesn't either.
c- will either.
d- won't either.
همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار

Using the passive

Usually passive is used without a by-phrase.The passive is most frequently used when it is not known or not important to know exactly who performs an action.

Example:Our house was built in 1368.

The by-phrase is included only if it is important to know who performs an action.

Example: Life on the Mississippi Was written by Mark Twain.

If the speaker knows who performs an action, usually the active is used.

Example: My mother made this cake. active

Sometimes,even when the speaker knows who perform an action,she/he chooses to use the passive with by-phrase because she/he wants to focus attentionon the subject of a sentence.

Example:This cake was made by my mother.

The Passive

مجهول

Forming of Passive:

In the passive,the object of an active verb becomes the subject of the passive verb.

Example:

Active: Ali helped the boy.

Passive: The boy was helped (byAli).

Notice:Only transitive verbs (verbs that can be followed by an object) are used in the passive.It is not possible to use intransitive verbs(such as happen,sleep,seem,come)in the passive.

Example:

Active:An accident happened.

Passive: (none)

FORM OF THE PASSIVE: be + past participle

Example:

Ali will help the boy.====> The boy will be helped (byAli).


زمانهای کامل استمراری             The Perfect Progressive Tenses

1.Present Perfect Progressive 2.Past Perfect Progressive 3.Future Perfect Progressive

Present Perfect Progressive: An event is in progress.Before now,up to now.

Example: Ali has been studying for two hours.

Past Perfect Progressive: An event was in progress.Before another event in the past.

Example: Ali had been studying for two hours before his friend came.

Future Perfect Progressive:An event will be in progress. Before another event in the future.

Example: Ali will have been studying for two hours by the time his friends arrives.

 زمانهای کامل    The Perfect Tenses

1.Present Perfect 2.Past Perfect 3.Future Perfect

Present Perfect: An action is finished sometimes before now.

Example: Ali has already eaten.

Past Perfect: Two action happened in the past but one of them completely was finished before another in the past.

Example: Ali had already eaten when his friend arrived.

Future Perfect: Two actions will happen in the future but one of them will finish first completely,then the other will happen later in the future.

Example: Ali will already have eaten when his friend arrives.

زمانهای کامل:

1.حال کامل 2. گذشته کامل 3. اینده کامل

 حال کامل: یک عملی در یک زمانی قبل از الان اتفاق افتاده و همان موقع تمام شده.

مثال:در حال حاضر علی غذایش را خورده است.(یعنی غذایش تمام شده.)

 گذشته کامل:2عمل در گذشته اتفاق افتاده که وقوع و اتمام یکی کاملا قبل از دیگری بوده.

مثال:علی غذایش را قبل از اینکه دوستش برسد خورده است.

 اینده کامل:2 اتفاق در اینده اتفق خواهد افتاد که یکی از انها قبل از دیگری شروع و همان موقع به پایان میرسد.

مثال:علی قبل از اینکه دوستش برسد غذایش را خواهد خورد.

 


Hello!

At first i thank you all that visited my blog.

 حال استمراری           The progressive tenses:

1.Present progressive 2.Past progressive 3.Future progressive.

Present progressive:An action began in the past,is in progress at the present time,and probably will continue.

Example:Ali is sleeping right now.

Past progressive:An action began before and was in progress at a particular time in the past.

Example:Ali was sleeping when i arrived.

Future progressive:An action will began before another action,and will be in progress at a particular time in the future.

Example:Ali will be sleeping when we arrive.

...............

اینجا از زمانهای استمراری صحبت کردیم.

1.حال استمراری 2. گذشته استمراری 3. اینده استمراری.

 

حال استمراری:عملی در گذشته شروع شده و در حال حاضر هم هست و ممکنه در اینده هم ادامه داشته باشه.

مثال:علی خوابیده است.

گذشته استمراری: عملی که در گذشته اتفاق افتاده و یه مدت مشخصی ادامه داشته.

مثال:وقتی من رسیدم علی خواب بود.

اینده استمراری:یه عملی که قبل از عمل دیگه شروع شده و یه مدت مشخصی ادامه خواهد داشت.

مثال:وقتی من برسم علی خواب خواهد بود.

امیدوارم از این مطالبم استفاده کنین.

 


 
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 ] [ 16:24 ] [ mehran nouri ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب